Д-р Лазо Киров специјалист ортопед.

Специјализација има завршено во Скопје 1985 год.

Оттогаш наваму со успех ја врши неговата како консултативно дијагностичка така и оперативна пракса. Носител е на бројни признанија и сертификати.

Од самиот почеток на неговата пракса, посебна заложба беше усмерена кон начинот на рано откривање на сколиозата. За таа цел истиот има одржано повеке предавања како во пишаните така и во електронските медиуми и тоа како за општата популација така и пред стручните колегиуми.

Од 1988 год. до 2000 год. имаше активна соработка со специјалната ортопедска болница „Бањиц“ од Белград, во координација со еминентниот Проф. Д-р Слободан Славковиќ кој што доагаше во Штип со цел да го пренесе своето искуство.