• Прегледи
  • Консултативни прегледи
  • Третман на заболувањата од областа на општа медицина
  • Ампуларна терапијa
  • Инфузиона терапија
  • Електрокардиографија
  • Одредување на концентрација на шекер во крв
  • Домашни посети