ПЗУ”Др Лазо Киров” егзистира од 2004 год,од 2012 се надоградува со уште една дејност т.е. Ортопедија, се наоѓа на улица Пиринска 75 б, екипирана е со еден лекарски тим, доктор по општа медицина и две медицински сестри. Без обзир на тоа што почнува од почеток без ни еден пациент Пзу „Др Лазо Киров“ набргу ја стекнува довербата кај голем број на пациенти така да сега истата функционира со голем рејтинг на територијата на Штип и пошироко. Во 100 мк2 површина и опременост од највисок степен, стручната подготвеност на тимот но и не помалку важниот фактор како што е професионалниот, хуманиот и етички врвниот момент кој што тимот го пружа кон своите довереници т.е. пациенти го овозможуваат ваквиот успех.

Во оваа установа болниот е најблизок!

Сигурно како и кај останатите здравствени установи и кај нас најважна работа е превентивата, раното откривање и што понавременото и точно лекување на болните. Пзу„Др Лазо Киров“ за разлика од „Д-Р Киров“ има склучено договор со ФЗОМ така што работи со сини картони, понатаму има склучено договор со лабараториите, централното превијалиште и службата за брза помош-Штип. Соработката со секундарното и терциерното здравство е на врвно ниво и нај често, во поголемиот број на случаи, упатувањето на пациентите кај некој од специјалистичките служби се врши со предходен договор со соодверниот специјалист.

БИДЕТЕ СИТЕ ЗДРАВИ, А НИЕ СМЕ ДОЛЖНИ ДА ГО СОЧУВАМЕ ВАШЕТО ЗДРАВЈЕ.